bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dyrekcja

DYREKCJA
Dyrektor : mgr Lucyna Bończak
Wicedyrektor : mgr Iwona Kiesińska

Kompetencje dyrektora szkoły
- Sprawuje nadzór wobec nauczycieli i pozostałych pracowników.
- Kształtuje twórczą atmosferę, właściwe warunki pracy i stosunki między pracownikami.
- Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
- Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.
- Nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej.
- Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie.
- Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
- Współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi.
Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym
pracownikom szkoły.
- Występuje do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
dla nauczycieli oraz innych pracowników.
- Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych w ostatnim roku nauki.
- Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
- Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
- Podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
- Wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom szkoły.
- Zatrudnia i zwalnia (zgodnie z odpowiednimi przepisami) pracowników szkoły, określa ich zakres obowiązków.
- Decyduje o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.
- Odpowiada za wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
- Powołuje wicedyrektora i określa zakres jego obowiązków, tworząc to stanowisko, jeśli szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów.
- Tworzy inne stanowiska kierownicze, za zgodą organu prowadzącego.
- Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

Kompetencje wicedyrektora szkoły
- Sprawuje nadzór zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.
- Sprawuje nadzór nad realizacją przez studentów praktyk pedagogicznych.
- Czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
- Organizuje i kontroluje realizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz prowadzi dokumentację z tym związaną.
- Kontroluje prowadzoną przez nauczycieli dokumentację przebiegu nauczania.
- Wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej pracy szkoły.
- Podczas nieobecności dyrektora szkoły przejmuje jego obowiązki i uprawnienia, a w szczególności podejmuje decyzje w sprawach pilnych, podpisuje dokumenty
w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora używając własnej pieczątki imiennej.
- Współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami.Opublikował: Lucyna Bończak
Publikacja dnia: 16.02.2014
Podpisał: Lucyna Bończak
Dokument z dnia: 13.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 372